Social Icons

Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023

Δήμος Στυλίδας: Επιδότηση ενοικίου κατοικιών που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες


Δήμος Στυλίδας: Επιδότηση ενοικίου κατοικιών που υπέστησαν ζημιές από τις πλημμύρες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα :    

Χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης για την κάλυψη δαπανών προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων α) Μαγνησίας, Σποράδων, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, β) Φθιώτιδας και Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και γ) Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής».

Ενημερώνουμε τους Δημότες μας που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 και για την κύρια κατοικία τους έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή έχει χαρακτηρισθεί ως προσωρινά ακατάλληλη για χρήση με Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας, για την κάλυψη των προσωρινών στεγαστικών αναγκών τους ότι έχει εκδοθεί η υπ’ αρίθμ. πρωτ 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/5-10-2023 ΚΥΑ (ΑΔΑ 9Η8Τ46ΝΠΙΘ-ΜΔΩ).
Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η χορήγηση επιδότησης προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις οποίες, λόγω των πλημμυρών που εκδηλώθηκαν τον Σεπτέμβριο του 2023 η κύρια κατοικία τους εμπίπτει στις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Επίσης ορίζεται προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της παρούσας Απόφασης για την υποβολή, από τους ενδιαφερόμενους, αίτησης για χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης. 

H αίτηση αυτή η οποία αφορά στη χορήγηση του 1ου τριμήνου της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης υποβάλλεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα «arogi.gov.gr», προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ), χωρίς την απαίτηση υποβολής άλλων δικαιολογητικών και απευθύνεται στην αρμόδια υπηρεσία, όπως αυτή ορίζεται στην υπό στοιχεία 20875/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α325/04.10.2023 (B’ 5813, διόρθωση σφάλματος Β’ 5842, ΑΔΑ:Ψ02Ο46ΝΠΙΘ-3ΣΘ) κοινή υπουργική απόφαση για την αποκατάσταση των ζημιών στα κτίρια.

Ο/Η αιτών/-ούσα αποκτά πρόσβαση στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

Ο/Η αιτών/-ούσα καταχωρίζει ή επιβεβαιώνει στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται από τον νόμο για την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για την χορήγηση της επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης, και ιδίως:

α) τα προσωπικά του στοιχεία, ιδίως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Α.Φ.Μ., ημερομηνία γέννησης
β) τα στοιχεία της πληγείσας κατοικίας και ιδίως οδό, αριθμό, περιφέρεια/περιφερειακή ενότητα/δήμο/δημοτική ενότητα/κοινότητα/περιοχή 
γ) εάν είναι ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής του ακινήτου και ειδικότερα εάν είναι ιδιοκτήτης με πλήρη κυριότητα, εάν είναι ιδιοκτήτης με συγκυριότητα, εάν είναι επικαρπωτής, εάν είναι ένοικος με δωρεάν παραχώρηση, εάν είναι μισθωτής μακροχρόνιας μίσθωσης
δ) τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και την εταιρία παροχής ενέργειας της πληγείσας κατοικίας
ε) Το Δελτίο Επανελέγχου ή το Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτηρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή την Έκθεση Αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

Την επιδότηση προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης δικαιούνται οι οικογένειες που διέμεναν μόνιμα στην πληγείσα κατοικία η οποία αποτελούσε την κύρια κατοικία τους και οι οποίες για την προσωρινή διαμονή τους θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν (στην κύρια κατοικία τρίτου) στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με την πληγείσα κατοικία, εφόσον δεν διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 25 χλμ. από την πληγείσα κατοικία (σύμφωνα με το διαδραστικό εργαλείο χιλιομετρικών αποστάσεων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών), που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Ως μέλη οικογενειών θεωρούνται οι συνοικούντες σύζυγοι ή με σύμφωνο συμβίωσης και συγγενείς μέχρι β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας με το δικαιούχο. Το απαιτούμενο εμβαδόν για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών εκτιμάται σε 20 τ.μ. ανά άτομο. Η επιδότηση προσωρινής στέγασης που θα χορηγείται στους δικαιούχους ορίζεται στο ποσό των € 300,00 το μήνα για μεμονωμένα άτομα, € 350,00 το μήνα για οικογένειες δύο (2) ατόμων, € 400,00 για οικογένειες τριών (3) ατόμων, € 450,00 για οικογένειες τεσσάρων (4) ατόμων και € 500,00 για οικογένειες περισσοτέρων ατόμων.

Δεν χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης εάν το πληγέν κτίριο δεν κατοικούνταν πριν τις πλημμύρες, όταν αυτό προκύπτει από την κατανάλωση ρεύματος από 1η Ιανουαρίου 2023 έως την προηγούμενη ημέρα εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής. 

Δεν χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης εφόσον το πληγέν κτίριο, όπως διαπιστώνεται από την κατανάλωση ρεύματος, κατοικείται μετά την έναρξη της ημερομηνίας επιδότησης προσωρινής στέγασης. 

 Δεν χορηγείται επιδότηση προσωρινής στέγασης σε αιτούντα που από τα φορολογικά του στοιχεία προκύπτει ότι διέμενε στην πληγείσα κατοικία ως φιλοξενούμενος. 

 Δεν χορηγείται επιδότηση συγκατοίκησης στους πληγέντες στις περιπτώσεις που θα φιλοξενηθούν: • σε κατοικία στην οποία ο/η αιτών/ουσα ή μέλος της οικογένειας του/της έχει πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία ή συγκυριότητα

• σε κατοικία που φιλοξενείται ήδη δικαιούχος επιδότησης συγκατοίκησης • σε κατοικία που δεν καλύπτει συνολικά τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς τους και της οικογένειας που τους φιλοξενεί. Στην περίπτωση αυτή το εμβαδόν της κατοικίας που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες των ατόμων που διαμένουν συνολικά εκτιμάται σε 15 τ.μ. ανά άτομο

• σε κατοικία που ενοικιάζεται από δικαιούχο επιδότησης ενοικίου • σε κενή κατοικία • σε δευτερεύουσα κατοικία • σε κατοικία που έχει χαρακτηριστεί ακατάλληλη για χρήση .

Η ως άνω αναφερόμενη επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο. Η επιδότηση του πρώτου τριμήνου θα χορηγηθεί αμέσως μετά την έκδοση Απόφασης Δικαιούχου/Δικαιούχων Επιδότησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι Δημότες μας μπορούν να διαβάσουν την με αρίθμ. πρωτ 21402/ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/Α36/5-10-2023 ΚΥΑ (ΑΔΑ 9Η8Τ46ΝΠΙΘ-ΜΔΩ) ή να επικοινωνήσουν με το τμήμα της πολιτικής προστασίας του Δήμου μας .

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Δημήτριος Ψάρρης


  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS


ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ You Tube

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative