Social Icons

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: Περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων


ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: Περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 8/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, Αρ. Απόφασης: 26/2024  

 ΘΕΜΑ: "Γνωμοδότηση για την ανάθεση σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ) των εργασιών για την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Στυλίδας"  Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2024 και ώρα 9:00 πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου η Δημοτική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 1921 – 22/02/2024 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν παρόντα τα 7 μέλη του ήτοι:  

 Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                            Α Π Ο Ν Τ Ε Σ     

 1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ      

2) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ    

 3) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     

 4) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    

 5) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ      

6) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ      

7) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ     

 Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης διά ζώσης για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου Στυλίδας, για την τήρηση των πρακτικών.    

Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής, κ. Αποστόλου Ιωάννης, ανακοίνωσε το τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη και έχει ως εξής: 

Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης των απορριμμάτων και της υλοποίησης δράσεων που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, προκύπτει αναγκαιότητα για την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Στυλίδας και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ).  

 Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, αλλά και στην ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους και των κατασκευαστικών τους στοιχείων. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης και η προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 116/2004 ( ΦΕΚ 81 Α/2004) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/EK για τα οχήματα στο τέλους του κύκλου ζωής τους, του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000», ως «όχημα» νοείται οποιοδήποτε όχημα είναι χαρακτηρισμένο ως κατηγορία Μ1 (οχήματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων και φέρουν κατ’ ανώτατο όριο, εκτός της θέσης του οδηγού, έως οκτώ θέσεις καθημένων) ή Ν1 (οχήματα τα οποία προορίζονται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και έχουν μέγιστο βάρος μη υπερβαίνον τους 3,5 τόνους) όπως ορίζεται στο Π.Δ. 431/1983 (Α 160) όπως ισχύει, καθώς και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως ορίζονται στην 21090/ 1874/ 1993 κοινή υπουργική απόφαση (Β 428), όπως ισχύει, πλην των τρίκυκλων μοτοσικλετών. 

  «Εγκαταλειμμένο όχημα» είναι εκείνο το οποίο:  

 α) εγκαταλείπεται σε δημόσιους ή δημοτικούς δρόμους στους οποίους απαγορεύεται η στάθμευση, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 30 ημέρες, 

β) εγκαταλείπεται σε άλλους δημόσιους ή δημοτικούς ή λιμενικούς κοινόχρηστους ή μη χώρους και οδούς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 90 ημέρες και χωρίς την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας ή Αρχής, 

γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά δήλωσή του, 

δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. 

Εγκαταλειμμένο όχημα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του Π.Δ. 116/2004, είναι όχημα στο τέλος κύκλου ζωής. Στο άρθρο 9 του ως άνω Π.Δ. περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία συλλογής των εγκαταλειμμένων οχημάτων και η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες έτσι ώστε τα χαρακτηριζόμενα ως ΟΚΤΖ να περιέλθουν στην κατοχή του Δήμου μετά την παρέλευση των απαιτούμενων προθεσμιών.   

Ο Δήμος υποχρεούται να παραδώσει τα οχήματα αυτά σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Το σύστημα υποχρεούται να δέχεται αυτά τα ΟΤΚΖ δωρεάν. Επίσης, σύμφωνα με το Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014), επιτρέπεται σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, η σύναψη σύμβασης σε εταιρείες που τηρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, με αντικείμενο μεταξύ άλλων και την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 

Κατόπιν αυτών, προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας σε σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ) για την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου. Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/Α/1981). Η δημοπρασία θα είναι φανερή και προφορική και θα γνωστοποιείται με σχετική διακήρυξη μετά από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας, σε σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ), για την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου.   

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

Εισηγείται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο την συμμετοχή του Δήμου Στυλίδας, σε σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (OTKZ), για την περισυλλογή των εγκαταλειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου.   

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ
google

  ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ STILIDA NEWS ΣΤΟ GOOGLE NEWS


ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ ΣΤΟ You Tube

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Τα μηνύματα που δημοσιεύονται στο χώρο αυτό εκφράζουν τις απόψεις των αποστολέων τους. Το STILIDA NEWS δεν υιοθετεί καθ' οιονδήποτε τρόπο τις απόψεις αυτές. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την γνώμη του, όποια και να είναι αυτή.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα.Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.
Απαντήσεις από τον διαχειριστή μόνο στα επώνυμα σχόλια.

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΧΟΛΙΩΝ

Για τους αναγνώστες

Τα αναγραφόμενα από τους αναγνώστες δεν εκφράζουν τις απόψεις του διαχειριστή του STILIDA NEWS και φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη των όσων γράφουν. Τα συκοφαντικά, υβριστικά, απειλητικά, εκβιαστικά, ρατσιστικά ή κοινωνικού αποκλεισμού μηνύματα θα διαγράφονται. Σε περίπτωση που μας διαφύγει κάποιο από τα μηνύματα αυτά παρακαλούμε τον ή τους θιγόμενους να μας ενημερώσουν στη διεύθυνση gkordis@gmail.com για να διαγραφεί.

ΚΥΡΙΩΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ

Η αναδημοσίευση δε ενός άρθρου δεν συνεπάγεται και την υιοθέτηση του περιεχομένου του από το "STILIDA NEWS"


Ο διαχειριστής

Ακολουθήστε μας στο Facebook
Powered by: Internetsmash
 
 
Google Analytics Alternative